Функціональна біохімія

Функціональна біохімія висвітлює особливості біохімії тканин і фізіологічних функцій організму людини та їх регуляцію; основні проблеми патобіохімії, включаючи типові порушення обміну речовин та енергії; формує уявлення про біохімічні механізми дії лікарських засобів, особливості їх метаболізму, можливу побічну дію ліків. 

Функціональна біохімія формує уявлення про особливості метаболізму в різних органах і тканинах та зміни біохімічних показників біорідин організму при різних захворюваннях. 

Функціональна біохімія

180 годин (6 кредитів ECTS)

Модуль 1.  «Основи функціональної біохімії», який включає

Змістовий модуль 1. Біохімія харчування

Змістовий модуль 2. Біохімія ендокринної системи

Змістовий модуль 3. Функціональна біохімія органів і

                                         тканин в нормі та при патології

Змістовий модуль 4. Основи фармацевтичної біохімії

Дисципліна забезпечує набуття інтегральних, загальних та фахових компетентностей:

Тематичний план лекцій

1. Біохімічні механізми перетравлення основних харчових нутрієнтів – білків, жирів, вуглеводів у організмі людини.

2.  Біохімія харчування, роль вітамінів.

3. Біохімія ендокринної системи; гормони центральних та переферійних ендокринних залоз, їх біологічна роль.

4. Біохімія та патобіохімія печінки.

5. Біохімія і патобіохімія м’язової тканини.

6. Біохімія і патобіохімія нервової, сполучної та кісткової тканин.

7. Біохімія крові.

8. Водно-сольовий обмін, роль мікроелементів у організмі людини.

9. Основи фармацевтичної біохімії. Біотрансформація ксенобіотиків та метаболізм ліків у організмі людини.

10. Біохімічні маркери найпоширеніших спадкових і набутих захворювань. Вплив лікарських засобів на біохімічні показники біорідин організму людини.

Тематичний план практичних занять

Тема 1.     Біохімія травлення. Визначення кислотності шлункового соку.

Тема 2.     Біохімія харчування; роль вітамінів. Якісні реакції на вітаміни В6 і В12.

Тема 3*.   Жиророзчинні вітаміни.

Тема 4*.   Вітаміноподібні речовини. Антивітаміни.

Тема 5.     Тестовий контроль знань змістового модулю №1.

Тема 7.     Гормони епіфізу та мозкового шару наднирників. Виявлення адреналіну в сечі.

Тема 8.     Стероїдні гормони. Виявлення 17-оксикетостероїдів у сечі.

Тема 9*.   Гормони гіпоталамусу та гіпофізу.

Тема 10*. Гормони щитоподібної залози.

Тема 11*. Гормони шлунково-кишкового тракту.

Тема 12*. Фізіологічно активні ейкозаноїди.

Тема 13*. Газові нейротрансміттери й інші сигнальні молекули.

Тема 14.   Тестовий контроль знань змістового модулю №2.

Тема 15.   Біохімія і патобіохімія печінки. Тимолова проба.

Тема 16. Роль печінки у знешкодженні ксенобіотиків. Визначення ефірів сульфатної кислоти в сечі.

Тема 17. Біохімія та патобіохімія м’язової тканини. Визначення вмісту креатиніну в сечі.

Тема 18. Біохімія та патобіохімія нервової тканини. Визначення вмісту загального білку в лікворі.

Тема 19. Біохімія і патобіохімія сполучної тканини. Визначення вмісту сіалових кислот у сироватці крові.

Тема 20. Біохімія крові. Визначення активності амінотрансфераз у сироватці крові.

Тема 21. Антиоксидантна система крові. Визначення вмісту малонового альдегіду в еритроцитах крові.

Тема 22. Біохімія і патобіохімія нирок. Виявлення рН і густини сечі. Біохімічні механізми сечоутворювальної функції нирок.

Тема 23*. Особливості метаболізму в серцевому та гладеньких м’язах.

Тема 24*. Нейромедіатори. Нейрохімічні механізми дії психотропних засобів.

Тема 25*. Біохімічні аспекти старіння.

Тема 26*. Біохімія і патобіохімія кісткової тканини.

Тема 27*. Дихальна і буферна функції крові.

Тема 28*. Порушення кислотно-основної рівноваги.

Тема 29*. Згортальна та протизгортальна системи крові.

Тема 30*. Фібринолітична система крові.

Тема 31*. Обмін води та мінеральних речовин.

Тема 32*. Біохімія легеневої тканини. Сурфактант.

Тема 33*. Біохімія неоплазії. Біохімічні аспекти канцерогенезу.

Тема 34.   Тестовий контроль знань модулю №3

Тема 35.  Основні реакції метаболізму лікарських засобів у організмі людини. Виявлення метаболітів фармпрепаратів у сечі.

Тема 36*. Уплив лікарських засобів на біохімічні показники крові та сечі.

Тема 37.   Тестовий контроль знань змістового модулю №4.

Тема 38*. Виконання ІСРС.

Тема 39.   Тестовий контроль знань із дисципліни «Функціональна біохімія».

Тема 40.   Підсумкове заняття: залік із курсу «Функціональна біохімія».