Біологічна хімія

Біологічна хімія – фундаментальна медико-біологічна наука та навчальна дисципліна, яка вивчається студентами, що навчаються на другому (магістерському) рівні галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на ІІІ-му році навчання (курсі) впродовж 5-6-го семестрів.

Біологічна хімія 

180 годин (6 кредитів ECTS) складається з 2-х модулів:

Модуль №1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція 

Модуль №2. Основи молекулярної біології та біохімії міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин і фізіологічних функцій, основи фармацевтичної біохімії

Ефективна фармакологічна корекція патологічних змін, що виникають при певних захворюваннях неможлива без чіткого уявлення про особливості структури та функцій біомолекул організму людини, загальних закономірностей обміну речовин та енергії в організмі, розуміння особливостей метаболізму вуглеводів, ліпідів, амінокислот, водно- сольового обміну та їх регуляції, зокрема гормональної, а також особливостей перебігу метаболічних процесів у окремих органах і тканинах організму здорової людини та пацієнтів із певними патологіями.

Дисципліна забезпечує набуття інтегральних, загальних та фахових компетентностей:


Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних (семінарських) занять

Модуль №1. 

Модуль №2.