Медсестринство

 біологічна хімія

Біологічна хімія – фундаментальна медико-біологічна наука та навчальна дисципліна, яка вивчається студентами, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні галузі знань22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство» на І-му курсі у 1-му семестрі. 

Біологічна хімія вивчає структуру та функції біомолекул (статична біохімія), обмін речовин та енергії (динамічна біохімія), а також біохімію окремих тканин і фізіологічних функцій організму людини (функціональна біохімія). У курсі біологічної хімії розглядаються також питання молекулярної біології та біохімії міжклітинних комунікацій, зокрема механізми гормональної регуляції обміну вуглеводів, ліпідів, білків; основні біохімічні «маркери» найпоширеніших спадкових і набутих захворювань.

Модуль №1 «Основи статичної, динамічної та функціональної біохімії»:

Змістовий модуль 1. Вступ до біологічної хімії. Структура та функції біомолекул. Ферменти.

Змістовий модуль 2. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків; регуляція цих процесів.

Змістовий модуль 3. Біохімія тканин і фізіологічних функцій. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості метаболізму здорових людей різної статі та вікових груп, суть метаболічних порушень при певних найпоширеніших захворюваннях; оволодіння навичками забору та скерування для проведення біохімічних досліджень біологічного матеріалу – біорідин організму людини (кров, сеча, ліквор, шлунковий сік); біохімічні методи дослідження різних органів і систем організму людини.

Компетентності

інтегральна: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; застосовувати набуті знання, уміння, навички та особисті якості, здібності, цінності для виконання завдань рівня складності, передбаченого для фахівців першого (бакалаврського) рівня під час професійної діяльності або навчання; успішне засвоєння студентами, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство» знань, умінь та навичок, набутих у курсі біологічної хімії сприяє формуванню та забезпеченню спеціальних (фахових, предметних) компетентностей


загальні:  

- ЗК03 формування здатності студентів до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- ЗК04 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;


фахові:

- ФК06 здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, їх підготовці до діагностичних (біохімічних) досліджень та заборі біологічного матеріалу (цільна кров із пальця, кров із вени, сеча, шлунковий сік, ліквор) для лабораторних (біохімічних) досліджень;

- ФК13 здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження (біохімічних).

Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:


ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження (за списком 8):

- проводити забір крові на біохімічне дослідження;

- визначати рівень глюкози в крові за допомогою тест-смужок, електронного глюкометра;

- брати сечу для загального дослідження;

- брати сечу для дослідження за методом Нечипоренка;

- брати сечу для дослідження за методом Зимницького;

- брати сечу на діастазу (амілазу);

- брати сечу на 17-кетостероїди;

- брати сечу на фенілкетонурію;

- брати сечу на глюкозу;

- проводити експрес-діагностику глюкози та кетонових тіл у сечі;

- оцінювати результати основних показників крові та сечі;

-  доставляти матеріал до лабораторії.

Довідник - силабус для студента  

з дисципліни "Біологічна хімія"

SilabusMedsestrinstvo_BKH_2023.pdf