Медицина

Біоорганічна і біологічна хімія

Біоорганічна і біологічна хімія – фундаментальна дисципліна, яку студенти спеціальності «Медицина» вивчають на 1-2 курсах.

Біоорганічна і біологічна хімія 

(285 год, 9,5 кредитів

складається з 3-х модулів:


Модуль 1. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти 

(90 год, 3 кредити)


Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція     (90 год, 3 кредити)


Модуль 3. Молекулярна біологія. Біохімія тканин і фізіологічних функцій та їх регуляція 

(105 год, 3,5 кредити)

Біоорганічна і біологічна хімія закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, патологічної фізіології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики клінічних дисциплін, клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів.

Метою викладання навчальної дисципліни біоорганічна і біологічна хімія є формування вміння аналізувати результати біохімічних досліджень, лабораторних показників, які застосовуються для діагностики захворювань людини.

Дисципліна забезпечує набуття студентами інтегральних, загальних та фахових компетентностей:

Результати навчання:


Тематичний план лекцій


Тематичний план практичних занять

Довідник - силабус для студента  

з дисципліни "Біоорганічна і біологічна хімія"

Довідник-силабус біоорганічна хімія Медицина.pdf