Про кафедру

   Основним завданням роботи кафедри є підготовка медичних працівників з вищою спеціальною освітою, формування майбутніх спеціалістів загольного хіміко-біологічного мислення як основи клінічного.     

   Під керівництвом професора І.Ф.Мещишена співробітники кафедри розроб­ляють нові антимікробні та протизапальні речовини з групи амонієвих, фосфорнієвих сполук і гетероциклічних похідних азоту з метою пошуку і створення на їх основі нових лікарських засобів. Посилено досліджуються оздоровчі ресурси буко­винського краю, особливо рослинного походження. 

   Навчальний процес на кафедрі для студентів 1-3 курсів ведеться з таких дисци­плін: біологічної хімії, біоорганічної і біологічної хімії, функціональної біохімії, клінічної біохімії, токсикологічної хімії.    Постійно удосконалюється навчальний процес та уточнюється місце біохімії в системі медичної освіти. Значну увагу колектив кафедри приділяє навчально-методичній роботі. Пос­тійно поновлюється лабораторний практикум з навчальних дисциплін, що викла­даються кафедрою. Більшість лабораторних робіт мають клініко-діагностичне значе­ння. Навчальні лабора­торії оснащені сучасною апаратурою, кожному студенту забезпечено робоче місце для виконання лабораторних робіт, більшість з яких носять навчально-дослідницький характер. 

   Кафедрою видано 36 навчальних, навчально-методичних посібників та довідників, окремі з яких затвер­дженні Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України: Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. "Біомолекули: структура та функції"; Мещишен І.Ф., Яремій І.М. "Особливості обміну речовин у дітей"; "Біологічна хімія (Тестові завдання)" за редакцію професора І.Ф.Мещишена та ін.

    На кафедрі вперше в Україні розроблені і впроваджені в навчальний процес клініко-біохімічні задачі та взаємоперетворення речовин. Це дало можливість кафедрі стати навчально-методичним центром з проведення Всеукраїнських олімпіад сту­дентів вищих медичних навчальних закладів з біохімії, що проводяться щороку, почи­наючи з 1998 року. Досвід, нагромаджений кафедрою з цієї тематики, втілений у вигляді навчального посібника "Задачі з біохімії та алгоритми їх розв'язування", що рекомендований Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, автором якого є професор І.Ф.Мещишен та посібника "Перетворення у біохімії"

    На кафедрі під керівництвом викладачів постійно працює студентський науко­вий гурток. Наукова тематика студентських робіт пов'язана з тематикою науково-дослідної роботи кафедри. Щороку кращі гуртківці беруть участь і здобувають при­зові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з біохімії. Лише за останніх п'ять років гуртківцями кафедри меди­чної хімії надруковано в наукових журналах більше 50 статей та тез у збірниках сту­дентських наукових конференцій вищих медичних навчальних закладах України.

   Результати науково-практичної, педагогічної та громадської діяльності науков­ців кафедри втілено в публікаціях книг, 23 свідоцтвах та винаходах, понад 600 статтях, 20 навчально-методичних розробках та раціоналізаторських пропозиціях.

   Нині зусилля кафедри спрямовуються на продовження роботи та створення навчальних посібників, розширення наукової тематики з клінічними кафедрами та кафедрою біохімії Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.

Напрямок наукової роботи: Дослідження впливу арніки гірської, ехінацеї пурпурової, півонії незвичайної, оману високого, перстачу прямостоячого на обмін речовин за умов токсичного гепатиту, ерозивно-виразкового ураження ШКТ. Скринінг антиоксидантих властивостей функціоналізованих піразолів. Дослідженгня стану обміну вуглеводів, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу організму щурів за умов експериментального цукрового діабету, токсичного гепатиту та введення мелатоніну.