Здобутки кафедри

Монографії

Вільнорадикальні механізми токсичного ураження організму тетрахлорметаном та шляхи його корекції препаратами ехінацеї пурпурової і мелатоніном/ Геруш І.В., Григор'єва Н.П., Мещишен І.Ф., Мацьопа, І.В.- Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 178 с.  ISBN 978-966-697-457-3

   У монографії узагальнено механізм вільнорадикального окиснення макромолекул та системи ферментів антиоксидантного захисту за умов токсичного ураження організму тетрахлорметаном. З'ясовані особливості морфологічних змін печінки та нирок при інтоксикації тетрахлорметаном та можливі шляхи корекції препаратами ехінацеї пурпурової і мелатоніном.

   Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Родіола рожева в клінічній та експериментальній медицині /І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин, Н.В. Давидова, І.В. Окіпняк.  - Чернівці: Місто, 2006. – 160 с. 

У монографії викладені історичні, ботаніко-хімічні відомості, фармакологічні властивості складових компонентів та фармацевтичних препарітів родіоли рожевої та результати їх достіджень в клінічній і експериментальній медицині . Наведений аналіз широкого спектру фундаментальних досліджень та обгрунтовані перспективи подальшої клінічної апробації перепаратів родіоли рожевої в комплексному лікуванні найбільш поширених захворювань ендокринної, серцево-судинної, імунної, травної, центральної нервової та вегетативної ситем, еко-, професійно зумовлених та онкологічних хвороб.

Навчальні та навчально-методичні посібники

Мещишен І.Ф. Біомолекули: структура і функція: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва. - Чернівці: БДМУ, 2012.– 215 с.

Навчальний посібниє складовою частиною курсу "Біорганічна та біологічна хімія" для студентів вищих медичних закладів (спеціальності "лікувальна справа", "педіатрія", "медична психологія", "стоматологія"). У ньому в доступній формі викладено сучасне уявлення про будову та функцію вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів і гормонів. 

   Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу "біохімія" для студентів вищих навчальних закладів. У ньому в науковій, достіпній, лаконічній і наочній формах подано сучасну уяву про обмін речовин та енергії. Вперше в навчальній біохімічній література розглянуто обмін та біологічну роль глутатіону, активних форм кисню, а також охарактеризовано циркадійний ритм обміну речовин.

    Біоорганічна хімія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / К.Г. Тащук, І.В. Геруш, Н.В. Давидова, О.В. Рябая.–Чернівці: Медуні-верситет, – 2017. – 128 с.

У навчальному посібнику викладено основні відомості про будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини. Значну увагу приділено низькомолекулярним біорегуляторам та біополімерам (вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти). 

Для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України зі спеціальностей „Медицина” і „Стоматологія”.

Мещишен І.Ф. Клініко-біохімічні ситуаційні задачі: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій.- Чернівці: Медик, 2005.- 84 с.

У навчальному посібнику приведені клініко-біохімічні  ситуаційні задачі та еталони їх відповідей. Ситуаційні задачі орієнтовані на студентів-медиків, як майбутніх клініцистів і носять інтегративний характер стосовно медичних термінів. Вони допоможуть формувати у студентів погляд на біологічну та біорганічну хімію і клінічні дисципліни як єдиний комплекс-основу професії лікаря.

Мещишен І.Ф. Простагланди­ни: навч. посіб. / І.Ф.Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор'єва - Чернівці: Медик, 1997. - 72 с.

Мещишен І.Ф. Основи клініч­ної біохімії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор'єва. - Чернівці: Медик, 2000. - 164 с.

 Навчальний посібник для 

   Навчальний посібник для 

   Навчальний посібник для 

      У навчально-методичному посібнику представлені всі необхідні методичні матеріали для підготовки до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії. Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів 2-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації для спеціальностей "Лікуувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 напряму підготовки 1101 " Медицина" у відповідності новим експерементальним навчальним планом, розробл6еним на засадах Європейської кредитно-трансіерної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52.

 Навчальний посібник для 

   Навчальний посібник для 

   Навчальний посібник для 

Збірник призначений для студентів 2-го та 3-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації спеціальності "Лікувальна справа", які опановуюь біоорганічну та біологічну хімію англійською мовою.

 Навчальний посібник для 

   Навчальний посібник для 

   Навчальний посібник для 

  Мещишен І.Ф. Задачі по біохімії та алгоритми їх розв'язування /І.Ф.Мещишен. - Чернівці, 2001. - 96 с.

Збірник задач біохімії входить в комплекс навчальних посібників з "Біохімії" для студентів медичних вузів. В ньому подано ситуаційні задачі та алгоритми іх розв'язування.Вони дають можливість виробити у майбутніх лікарів логіку біохімічно-патофізіологічного мислення як невід'ємного компоненту лфкарської діяльності при встановленні діагнозу та лікування хворих. Задачі формують у студентів, починаючи вже з перших курсів, погляд на біологічну хімію, патофізіологію, фармакологію і клінічні дисципліни як на єдиний комплекс - основу професії лікаря.

 Навчальний посібник для 

  Мещишен І.Ф. Глутатіонова система організму за умов нор­ми та патології : актова промова /І.Ф. Мещишен. - Чернівці: Медакадемія, 1999.- 26 с.

Практикум з клінічної біохімії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор'єва, С.Д. Федоряк. - Чернівці: Медик, 2000. - 157 с.

Навчальний посібник для лабораторних робіт з клінічної біохімії підготовлено для студентів медичних училищ за спеціальнісю "лабораторна справа". У ньому наведено уніфіковані методики для визначення основних клініко-біохімчних показників.

  У довіднику в доступній і локанічній формі дана характеристика біохімічних понять, термінів і визначень, з якими найчастіше зустрічаються медики. Приведені біохімічні показники крові і сечі людини в нормі і при різних патологічних станах. Рекомендований для широкого кола читачів: медичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів вищих і середніх навчальних медичних закладів, учнів старших класів середніх шкіл.

Яремій І.М. Біохімія органів ротової порожнини: навч. посіб. /І.М.Яремій, І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Медунівер-ситет, 2009. – 185 с. 

Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу  "Біоорганічної та біологічної хімії" для студентів 2-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації для спеціальності "Лікувальна справа" з англійською мовою навчання. У ньому подано сучасну уяву про ферменти. Особливу увагу приділено будові, механізму дії ферментів, клінічній ензимології. Приведені дані активності ферментів здорової людини та за умов різноманітних патологій.