Наукова діяльність

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії є співвиконавцем науково-дослідної роботи:    

Морфофункціональне і біохімічне обґрунтування дисфункцій нейросекреторних структур головного мозку й ендокринних залоз та гепаторенальної системи щурів при експериментальній патології, у віковому аспекті та шляхи її корекції 

    Morfofunctional and biochemical substantiation of dysfunctions of neurosecretory structures of the brain and endocrine glands and the hepatorenal system of rats in experimental pathology, in the age aspect and ways of its correction

Державний реєстраційний номер: 0119U101346

Термін виконання: 01.2019 - 12.2023 р.

Індекс УДК: 612.43/.45.015:[616.831.45+616.43/.45+616.36]-008.6-08-092.9-056

Науковий керівник НДР – доктор медичних наук,

професор Булик Роман Євгенович


Відповідальний виконавець - к.мед.н., доц. Давидова Н.В.

QR код НДР 

За результатами досліджень в рамках планової НДР кафедри було опубліковано:

Патентів - 5

Нововведень - 4

Методичних

рекомендацій - 1


Закордонних статей - 39  

(в т.ч. 18 індексованих. у наук. базах SCOPUS та WoS )

Вітчизняних статей - 47

(в т.ч. 4 індексованих. у наук. базах SCOPUS та WoS

Закордонних тез - 25

Вітчизняних тез - 84

В плані наукової тематики кафедри були захищені дисертації

Лугініч 

Наталія Михайлівна

"Стан антиоксидантної системи та системи обміну гідроген сульфіду за умов експериментального цукрового діабету та впливу мелатоніну" 


Спеціальність:  

03.00.04 - біохімія  

Затверджено ДАК - 24.09.2020р.

Ференчук 

Єлена Олександрівна

"Стан енергетичного метаболізму та системи обміну гідроген сульфіду за умов експериментальної нефропатії і застосування глутатіону"


Спеціальність:  

091 - біологія

Затверджено ДАК - 09.02.2021р.

Коляник 

Ілана Олегівна  

"Вплив мелатоніну на обмін гідроген сульфіду та стан антиоксидантної системи печінки при експериментальній нефропатії"


Спеціальність: 222 "Медицина", 14.03.04 - патологічна фізіологія  

Затверджено   ДАК - 01.02.2022р.

2014 - 2018 рр. НДР на тему: 

“Стресіндуковані морфофункціональні та біохімічні зміни структур хроноперіодичної і гепато-ренальної систем у ссавців”

Державний реєстраційний номер: 0114U002472

Науковий керівник НДР – доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович

За результатами досліджень в рамках НДР було опубліковано:

Патентів - 10

Нововведень - 2

Інформаційних листів - 2

Закордонних статей  -  60

Вітчизняних статей - 105

Закордонних тез - 75

Вітчизняних тез - 199

В плані наукової тематики кафедри були захищені дисертації

Ленга

Евеліна Леонідівна

Хроноритми стану глутаті­онової системи печінки щурів за умов токсичного гепатитуСпеціальність:  

03.00.04 - біохімія  

Затверджено ДАК -   2009 р.

Мацьопа

Інна Володимирівна

Стан системи антиок­сидантного захисту нирок щурів при уражен­ні тетрахлормета­ном за різних світлових режимів та його корекція

Спеціальність:  

03.00.04 - біохімія  

Затверджено ДАК - 2011 р.

Кушнір

Олександра Юріївна

Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну в щурів з алоксановим діабетомСпеціальність:  

03.00.04 - біохімія  

Затверджено ДАК - 2012 р.

2009-2013 рр. НДР на тему: 

“Участь структур головного мозку й ендокринних залоз у формуванні циркадіанних ритмів часовій організації фізіологічних функцій органів у ссавців”.

Державний реєстраційний номер: 0109U003912 

Науковий керівник НДР - член-кореспондент НАПН України, проф. Пішак В.П.

За результатами досліджень в рамках планової НДР кафедри було опубліковано:

Патентів - 9

Рацпропозицій - 2

Закордонних статей - 8

Вітчизняних статей - 59

Закордонних тез - 4

Вітчизняних тез - 103