Здобутки кафедри

 

   
    У монографії узагальнено механізм вільнорадикального окиснення макромолекул та системи ферментів антиоксидантного захисту за умов токсичного ураження організму тетрахлорметаном. З'ясовані особливості морфологічних змін печінки та нирок при інтоксикації тетрахлорметаном та можливі шляхи корекції препаратами ехінацеї пурпурової і мелатоніном.


    Моногрвфію видано за редакцією І.В.Геруша, Н.П.Григор'євої, І.Ф.Мещишена, І.В.Моцьопи.


 
    Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

   
Посібник виданий за редакцією:
  
    Яремій І.М. - доцнта кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії Буковинського державного медичного університету, к.б.н;.
    
    Мещишена І.Ф. - професора кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії Буковинського державного медичного університету, д.б.н, академіка АН України, лауреата премії ім. Омеляна Поповича.
    У навчальному посібнику приведені клініко-біохімічні  ситуаційні задачі та еталони їх відповідей. Ситуаційні задачі орієнтовані на студентів-медиків, як майбутніх клініцистів і носять інтегративний характер стосовно медичних термінів. Вони допоможуть формувати у студентів погляд на біологічну та біорганічну хімію і клінічні дисципліни як єдиний комплекс-основу професії лікаря.
 


 
    У довіднику в доступній і локанічній формі дана характеристика біохімічних понять, термінів і визначень, з якими найчастіше зустрічаються медики. Приведені біохімічні показники крові і сечі людини в нормі і при різних патологічних станах. Рекомендований для широкого кола читачів: медичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів вищих і середніх навчальних медичних закладів, учнів старших класів середніх шкіл.
 


    Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу "біохімія" для студентів вищих навчальних закладів. У ньому в науковій, достіпній, лаконічній і наочній формах подано сучасну уяву про обмін речовин та енергії. Вперше в навчальній біохімічній література розглянуто обмін та біологічну роль глутатіону, активних форм кисню, а також охарактеризовано циркадійний ритм обміну речовин.
 

 
    У книзі викладені історичні, ботаніко-хімічні відомості, фармокологічні властивості складових чинників і фармацевтичних препарітів із радіоли рожевої та результати їх достіджень в клінічній і експерементальній медицині .
  
    Наводиться аналіз широкого спектру фундаментальних досліджень та обгрунтовуються перспективи подальшої клінічної апробації перепаратів радіоли рожевої в комплексному лікуванні найбільш поширених захворювань ендокринної, серцево-судинної, імунної, травної, центральної нервової та вегетативної ситем, еко-, професійно зумовлених, онкологічних хвороб.

   
    Книга розрахованана на науковців медичного, фармацевтичного, клінічного профілів, практичних лікарів, провізорів, студентів вищих медичних закладів.
 
 
    Навчальний посібниє складовою частиною курсу "Біорганічна та біологічна хімія" для студентів вищих медичних закладів (спеціальності "лікувальна саправа", "педіатрія", "медична психологія", "стоматологія"). У ньому в доступній формі викладено сучасне уявлення про будову та функцію вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів і гормонів.
 

    Рекомендовано до друку Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фамацевтиних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальності "Клінічна фармація" (протокол № 1 від 28 лютого 2006р.)
 

     Навчальний посібник для лабораторних робіт з клінічної біохімії підготовлено для студентів медичних училищ за спеціальнісю "лабораторна справа". У ньому наведено уніфіковані методики для визначення основних клініко-біохімчних показників.
 
 
    Збірник задач біохімії входить в комплекс навчальних посібників з "Біохімії" для студентів медичних вузів.В ньому подано ситуаційні задачі та алгоритми іх розв'язування.Вони дають можливість виробити у майбутніх лікарів логіку біохімічно-патофізіологічного мислення як невід'ємного компоненту лфкарської діяльності при встановленні діагнозу та лікування хворих. Задачі формують у студентів, починаючи вже з перших курсів, погляд на біологічну хімію, патофізіологію, фармакологію і клінічні дисципліни як на єдиний комплекс - основу професії лікаря.
 
 
    Рекомендовано до видання Центральним методичнимкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації.(протокл №2 від 12 жовтня 2009р.)
 
 
    Навчальний посібник для студентів спеціальності "Сестринська справа".
 

    Навчально-методичному посібнику представлені всі необхідні методичні матеріали для підготовки до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії. Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів 2-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації для спеціальностей "Лікуувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 напряму підготовки 1101 " Медицина" у відповідності новим експерементальним навчальним планом, розробл6еним на засадах Європейської кредитно-трансіерної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52.
 
 
    Біологічна хімія для студентів спеціальності "Сестринська справа".
 

    Навчально-методичний посібник містить методичні матеріали для практичних занять та навчальні й методичні матеріали для самостійної роботи з біологічної хімії. Посібник рекомендовано для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних  медичних закладів III-IV рівня акредитації.
 

    Навчально-методичний посібник містить методичні матеріали для практичних занять з біоорганічної та біологічної хімії. Посібник рекомендовано для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних  медичних закладів III-IV рівня акредитації.
 

    Рекомендовано до лабораторних та практичних занять (спеціальність "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія" та "Лабораторна діагностика" (бакалавр))
 
 
    Рекомендовано до лабораторних та практичних занять (спеціальність "Стоматологія")
 
 
    Збірник призначений для студентів 2-го та 3-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації спеціальності "Лікувальна справа", які опановуюь біоорганічну та біологічну хімію англійською мовою.
 

 
    Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу  "Біоорганічної та біологічної хімії" для студентів 2-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації для спеціальності "Лікувальна справа" з англійською мовою навчання. У ньому подано сучасну уяву про ферменти. Особливу увагу приділено будові, механізму дії ферментів, клінічній ензимології. Приведені дані активності ферментів здорової людини та за умов різноманітних патологій.
 

 
    Збірник призначений для студентів 2-го та 3-го курсу вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації спеціальності "Лікувальна справа", які опановуюь біоорганічну та біологічну хімію англійською мовою.
  
    До збірника включені тестові завдання, які згруповані у відповідності до основних розділів біологічної хімії. окремо наведені коди правельних відповідей, які подано після
кожного з розділів.
     У навчальному-методичному посібнику представлені всі необхідні методичні матеріали для підготовкидо лабораторних і практичних занять з біоорганічної та біологічної хімії. Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів 1-го та 2-го курсу вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації для спеціальності "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 напряму підготовки 1101 " Медицина" у відповідності новим експерементальним навчальним планом, розробл6еним на засадах Європейської кредитно-трансіерної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52.