Рекомендована література для студентівПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛИТЕРАТУРИ:


Основна:

1. Скляров О.Я. Клінічна біохімія. – Київ “Медицина”, 2006.- 432с.
2. Тимошенко О.П. Клінічна біохімія. – Харків: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003.- 239с.
3. Бойків Д.П. Біохімічні показники в нормі та при патології: Навчальний довідник / Д.П.Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін..; За ред. О.Я.Склярова. – Київ “Медицина”, 2007.- 320с.
4. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736с.
5. Губський Ю.І. Біологічна хімія.- Київ-Вінниця:Нова книга, 2007. – 656 с.
6. Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор’єва Н.П. Основи клінічної біохімії. Підручник. – Чернівці:Медик, 2000. –164с.
7. Посібник до практичних занять з біологічної хімії/ за ред. проф. Я.І.Гонського – Тернопіль: Медінститут, 2001. – 288 с.
8. Практикум з клінічної біохімії / І.Ф.Мещишен, В.П.Пішак, Н.П.Григор’єва, С.Д.Федоряк. – Чернівці, 2000. – 157с.
9. Мещишен І.Ф., Яремій І.М. Особливості обміну речовин у дітей. - Чернівці: ПП Місікевич, 2004. - 112 с.
10. Мещишен І.Ф., Пішак В.П. Обмін речовин у людини. – Чернівці:Медінститут, 1995. – 193с.
11. Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор’єва Н.П. Біомолекули: структура та функції. – Чернівці:Медик, 1999. –149с.
12. Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. Основи обміну речовин та енергії. – Чернівці:Медуніверситет, 2005. – 192с.
13. МещишенІ.Ф.,ЯремійІ.М.Клініко-біохімічні ситуаційні задачі.-Чернівці:Медик,2005.-84с.
14. Мещишен І.Ф.,Пішак В.П.Біохімічний словник для медика.–Чернівці,1998.–78с
15. Мещишен І.Ф. Перетворення у біохімії. – Чернівці:Медуніверситет, 2008. – 71 с.
16. Мещишен І.Ф. Задачі з біохімії та алгоритми їх розв’язування. – Чернівці:Медакадемія, 2001. – 152 с.
17. Крок-1. Загальна лікарська підготовка. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену. Київ:Медицина, 2004. – 398 с.
18. Тестові завдання з біологічної хімії. – Чернівці: Медакадемія, 2001. – 72 с.

Додаткова:

1.
Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення, терміни: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 528 с.
2. Бохинский Р. Современные воззрения в биохимии.–М.:Мир,1987.–544с.
3. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике. – Элиста: АПП ”Джангар”, 1998. – 250 с.
4. Биологическая химия. Практикум (Под ред. Ю.В.Хмелевского). – Киев: Вища школа, 1985. – 207 с.
5. Бышевский А.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врача. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994.–384с.
6. Кучеренко Н.Е. и др. Биохимия: Учебник. – К.: Вища шк., 1989. – 432 с.
7. Ленинджер А. Основы биохимии. – М.: Мир, 1985 (в трех томах).
8. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. – М.:Мир, 1993 (в двух томах)
9. Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия. – М., 1999. – 367 с.
10. Николаев А.Я. Биологическая химия. – М.: Высш. шк.,1989. – 495с.
11. Савицкий И.В. Биологическая химия. – 1982. – 470 с.
12. Страйер Л. Биохимия (Под редакцией акад. С.E. Северина). – М.: Мир, 1984 (в трех томах).
13. Строев E.А. Биологическая химия. – М.: Высш. шк., 1986. – 479 с.
14. Уайт А. и др. Основы биохимии. – М.: Мир, 1981 (в трех томах). Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высш. шк., 1985. – 503 с