Історія кафедри

    Кафедра біологічної хімії БДМУ (з 1979 року кафедра медичної хімії після об’єдпання з кафедрою загальної хімії) заснована в 1945 році. Основним завданням роботи кафедри є підготовка медичних працівників з вищою спеціальною освітою, формування майбутніх спеціалістів загольного хіміко-біологічного мислення як основи клінічного. В історичному аспекті висвітлені основні види діяльності колективу, його досягнення та перспективи. Вагомий внесок у розвиток 6уковинського державного медичного універсистету робить кафедра медичної хімії. Утворена в 1979 році шляхом об'єднання кафедр біоло­гічної хімії та загальної хімії, які були засновані в 1945 році, колектив кафедри ра­дикально зближує навчальну програму і практичну медицину, основний акцент ста­вить не на, власне, процесі навчання, а на його продукт-якості майбутнього лікаря.
 
    
    Першим завідувачем кафедри біологічної хімії в 1946 році був кандидат ме­дичних наук, доцент Л.Н.Заманський (1946-1966 рр). Основною науковою тематикою співробітників кафедри в цей період було вивчення регенерації тканин при загоєннні ран, біохімії ендемічного зоба, процесу виснаження і відновлення організму, проведення радіоізотопних досліджень. Розв’язанню наукових проблем кафедри сприяла створена в 1965 році міжкафедральна біохімічна лабораторія. На її базі впроваджувалися біохімічні методики, виконувалися планові наукові роботи кафедр біохімії, патофізіології та біології. Лабораторія надавала співробітникам навчального закладу методичну допомогу в освоєнні методів біохімічного аналізу, використовуванні апаратури та хімічних реактивів. За період роботи завідувача кафедри доцента Л.Н.Заманського виконано докторську та вісім кандидатських дисертацій.


   
У 1966-1985 роках кафедрою завідував доктор медичних наук, професор М..А.Ковтуняк. За його керівництва наукові дослідження кафедри стосувалися вивчення біологічної ролі мікроелементів. Співробітниками кафедри експерементально на тваринах встановлено, що зміни вмісту мікроелементів в організмі призводять до порушення оптимальних співвідношень мінеральних компонентів у тканинах, а потім і до порушення функній цих тканин. Паралельно, завдяки зусиллям доцента І.Ф.Мешишена, вивчався механізм дії четвертинних амонієвих солей, які є похідними жирного ароматичного та гетероциклічного ряду. Доведено, що етоній, тіоній, додецоній та їх похідні залежно від концентрації виявляють двофазну дію на мембрани еритроцитів-донорів: стабілізувальну дію та гемолітичний ефект. Має місце кореляція антимікробної дії цих препаратів з їх гемолітичною активністю. Встановлено антиоксидантну активність етонію, тіонію та додецонію, короткочасний (4-6 год) гіпоглікемічний ефект, підвищення активності згортальної системи крові. Все це свідчить про перспективність клініко-експерементального вивчення цих речовин, що з успіхом було підтверджено подальшими науковими дослідженнями. Так. доцентом І.Ф.Мещишеним виконана докторська дисертація на тему "Механізм дії четвертинних амонійних сполук (етонію, тіонію, додецонію та їх похідних) на обмін речовин у нормі та патології і успішно захищена в 1991 році.


   
На постійній основі кафедру загальної хімії в 1951 році очолив доцент А.І.Лопушанський. який був її завідувачем до 1976 року. У цей період під його керівництвом здійснювали синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей нових потенціально біологічно-активних речовин з метою їх впровадження у медичну практику та хіміч­ний склад і фізико-хімічні властивості мінеральних вод Чернівецької області. Науков­цями кафедри Л.І.Лопушанським. В.П.Денисенко. В.В.Удовицькою. К.Г.Тащуком. П.В.ІІрисяжнюком. С.Д.Федоряком. М.В.Халатуринком. P.В. Стаднійчуком. М.К.Братенком. В.О.Чорноусом синтезовано понад три тисячі нових органічних речовин, які є похідними четвертинних амонієвих солей, азотистих гетероциклічних основ та фосфонієвих сполук, вивчено їх фізнко-хімічні властивості, розроблено умови виділення, очищення. Серед синтезованих речовин виявлено сполуки з високою біологічною активністю.

 
  
Доцентом кафедри В.П.Денисенко був синтезований етоній, а доцентом А.І.Лопушанським та асистентом В.В.Удовицькою — декаметоксин, які знайшли своє використання в лікарській практиці як високоефективні антимікробні засоби. За результатами проведених досліджень доцентом В.П.Денисенко у 1975 році, а доцентом А.І.Лопушанським у 1976 ропі були захищенні і затвердженні ВАКом докторські дисертації. Співробітниками кафедри за цей же період отримано 12 авторських свідоцтв на винаходи, внесено кілька десятків раціоналізаторських пропозицій.

 
  
Після виходу на пенсію в 1976 році доцента А.І.Лопушанського кафедру загаль­ної хімії очолив доцент Ф.В.Лапшин, який завідував нею до об'єднання з кафедрою біологічної хімії.
Доцент Ф.В.Лапшин зробив важливий внесок у вивчення природних ресурсів Буковинн і впровадження їх у практику оздоровлення населення. Він відкрив і дослі­див близько 100 мінеральних джерел області, лікувальних властивостей великих кар­стових печер регіону, зокрема "Попелюшка" в Новоселицькому районі (с. Подвірне) на кордоні з Молдовою та Румунією. Вона є однією з найбільших у Європі і пред­ставляє безсумнівний інтерес щодо застосування з оздоровчо-туристнчною метою.

   
Дослідження лікувальних властивостей мінеральних вод сприяли розвитку під­приємств промислового розливу є голових мінеральних вод "Буковинська". "Брус-ницька". "Кельменецька". "Довгонільська". "Валякузьминська" тощо, санаторію в с. Брусниця та реабілітаційного відділення лікарні в с. Щербинці.


    З 1985 року кафедру очолює професор, доктор біологічних наук І.Ф.Мещишен. Він автор і співавтор більше 260 наукових праць та 24 навчальних посібників, має 6 авторських свідоцтв на винаходи, 6 інформаційних листів, 34 рацпропозиції; наго­роджений почесними знаками "Відмінник охорони здоров'я" та "Відмінник народ­ної освіти України", лауреат обласної премії ім. О.Поповича, академік УАННП.

    Під керівництвом проф. І.Ф.Мещишена підготовлено 15 кандидатів наук (Печенюк І.В., Геруш І.В., Яремій І.М.,Федів О.І., Чернявська Н.Б., Сенюк Б.П., Волоши­на Л.О., Малкович Н.М., Васильєва Н.В., Богуиька Н.К., Захарчук Т.В., Глубочсн-ко О.В., Польовий В.П., Давидова Н.В., Тефтюєва Н.Б.). Співробітники кафедри постійно працюють над розробкою і вдосконаленням методів біохімічних дослі­джень, які впроваджуються на клінічних кафедрах (визначення активності глюкозо-6-фосфатази, сорбітолдегідрогенази, алкогольдегідрогенази, глутатіон-пероксидази, глутатіонтрансферази, вмісту малонового альдегіду, відновленого глу-татіону, окиснювальної модифікації білків тощо).

    Кафедрою започатковано в Буковинському державному медичному університеті новий напрямок наукових досліджень про- і антиоксидантні системи організму за умов норми і патології. Розроблений на кафедрі метод кількісного визначення ступеня окиснювальної модифікації білка і теоретичне обгрунтування такого методу (огля­дова робота І.Ф.Мещишена і В.П.Польового "Механізм окиснювальної модифікації білків") дало можливість науковцям клінічних кафедр залучитися до цих досліджень. За період з 1985 по 2003 рік на кафедрі виконані фрагменти біохімічних досліджень ряду докторських (Волошин О.І., Коломоєць М.Ю., Христич Т.М., Боднар Б.М., За­морський І.І., Ткачук С.С., Пішак О.В., Слонецький Б.І., Годованець Ю.Д.) та канди­датських дисертацій (Гаєвська М.Ю., Шеремет М.І., Брожик В.О., Карлійчук М.А., Васюк В.Л., Яремчук О.Б., Білоус І.І., Лукашевнч І.В., Жуковський О.О., Мироннк О.В., Калинюк В.І., Ковтун А.І., Бабінцева А.Г., Бурденюк І.Т., Плегуца Н.Г., Маковійчук A.A.).

    Підсумки проведених наукових досліджень з даної тематики були підсумовані в трьох монографіях, актовій промові проф. І.Ф.Мещишена "Глутатіонова система організму за умови норми та патології" (1999 р) та трьох інформаційних листах. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з біохіміками Литви, Білорусі, Києва, Тернополя, Івано-Франківська, Полтави, Одеси, Дніпропетровська, Харкова, фахів­цями Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, в якому проф. І.Ф.Мещишен є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій з біохімії та екології.

    У жовтні 2003 року спільно з кафедрою біологічної хімії Чернівецького націо­нального університету імені Ю.Федьковича проведено VIII Український біохімічний з'їзд та засідання республіканської проблемної комісії з медичної та біологічної хімії МОЗ України, членом якої є професор І.Ф.Мещишен. Щорічно співробітники кафедри беруть участь у науково-практичних конфе­ренціях професорсько-викладацького складу академії, надають організаційно-методичну допомогу закладам охорони здоров'я і освіти.

    Під керівництвом професора І.Ф.Мещишена співробітники кафедри розроб­ляють нові антимікробні та протизапальні речовини з групи амонієвих, фосфорнієвих сполук і гетероциклічних похідних азоту з метою пошуку і створення на їх основі нових лікарських засобів. Посилено досліджуються оздоровчі ресурси буко­винського краю, особливо рослинного походження. Навчальний процес на кафедрі для студентів 1-3 курсів ведеться з таких дисци­плін: біологічної хімії, біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії, неор­ганічно хімії, аналітичної хімії, фармацевтичної та медичної хімії, фізичної та колоїд­ної хімії, органічної хімії.

    Постійно удосконалюється навчальний процес та уточнюється місце хімії в системі медичної освіти. З відкриттям в академії нових спеціальностей на кафедрі медичної хімії нині читається понад 30 хімічних дисциплін.

    Значну увагу колектив кафедри приділяє навчально-методичній роботі. Пос­тійно поновлюється лабораторний практикум з навчальних дисциплін, що викла­даються кафедрою. Більшість лабораторних робіт мають клініко-діагностичне значе­ння. З 1990 року розробляються навчальні комп'ютерні програми. Навчальні лабора­торії оснащені сучасною апаратурою з фізнко-хімічних методів аналізу, кожному студенту забезпечено робоче місце для виконання лабораторних робіт, більшість з яких носять навчально-дослідницький характер. Кафедрою за цей період видано 36 навчальних, навчально-методичних посібників та довідників, окремі з яких затвер­дженні Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України: Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. "Біомолекули: структура та функції"; Мещишен І.Ф., Яремій І.М. "Особливості обміну речовин у дітей"; "Біологічна хімія (Тестові завдання)" за редакцію професора І.Ф.Мещишена та ін.

 
  
На кафедрі вперше в Україні розроблені і впроваджені в навчальний процес клініко-біохімічні задачі та взаємоперетворення речовин. Це дало можливість кафедрі стати навчально-методичним центром з проведення Всеукраїнських олімпіад сту­дентів вищих медичних навчальних закладів з біохімії, що проводяться щороку, почи­наючи з 1998 року. Досвід, нагромаджений кафедрою з цієї тематики, втілений у вигляді навчального посібника "Задачі з біохімії та алгоритми їх розв'язування", що рекомендований Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, автором якого є професор І.Ф.Мещишен та посібника "Перетворення у біохімії".

    На кафедрі під керівництвом викладачів постійно працює студентський науко­вий гурток. Наукова тематика студентських робіт пов'язана з тематикою науково-дослідної роботи кафедри. Щороку кращі гуртківці беруть участь і здобувають при­зові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з біохімії: Голомб Н.А. (1997 р., ІІІ місце), Лявинець Н.О. (1998 p., І місце), Давидова Н.В. (1998 p., II місце), Грушевська Н.М. (2000 p., II місце). Рудий ТА. (2001 p., IІІ місце), Івашенко Т.В. (2002 p., ІІІ місце), Романюк Н.А. (2002 p., І місце), Міхалєв К.О. (2003 p., І місце), Коло­тило Н.М. (2003 p., II місце). Лише за останніх п'ять років гуртківцями кафедри меди­чної хімії надруковано в наукових журналах більше 50 статей та тез у збірниках сту­дентських наукових конференцій вищих медичних навчальних закладах України.

    Результати науково-практичної, педагогічної та громадської діяльності науков­ців кафедри втілено в публікаціях книг, 23 свідоцтвах та винаходах, понад 600 статтях, 20 навчально-методичних розробках та раціоналізаторських пропозиціях. За час існування кафедр біологічної та загальної хімії і після утворення на їх основі кафедри медичної хімії виконано фрагменти 18 докторських та 55 кандидатських дисертацій. За плідну навчально-методичну, виховну та наукову роботу колектив кафедри одним із перших занесено до Книги Пошани академії.

    Нині зусилля кафедри спрямовуються на продовження роботи та створення навчальних посібників, розширення наукової тематики з клінічними кафедрами та кафедрою біохімії Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.